Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Studio Wuestenbergs

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Identiteit van de verkoper
 3. Toepasselijkheid en Voorwaarden
 4. Ons aanbod
 5. De overeenkomst
 6. De bestelprocedure
 7. De prijs
 8. De betaling
 9. Conformiteit en Garantie
 10. Levering en Uitvoering
 11. Herroepingsrecht
 12. Uitzonderingen op het herroepingsrecht
 13. Overmacht
 14. Intellectuele eigendom
 15. Klachtenregeling en Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Dag: kalenderdag.
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de verkoper

Wij, de Ondernemer, zijn Studio Wuestenbergs

Adres: Jaak Van Buggenhoutlaan 19, 8670 Koksijde

Mail: webshop@studiowuestenbergs.be

Gsm: 0032 477 22 10 22

Ondernemingsnummer: BE0683362822

Bankrekening: BE24 7512 0967 5038

Artikel 3 – Toepasselijkheid en Voorwaarden

 • 1.- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.
 • 2.- Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • 3.- Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • 4.- Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • 5.- Wij leveren enkel in België. Bestellingen die geleverd moeten worden op een adres, door de Consument opgegeven, gelegen in andere landen kunnen door ons geweigerd worden.
 • 6.- Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Consument minstens 18 jaar oud zijn. Als de Consument geen 18 is, vragen we hem om de bestelling door de ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Een bestelling geplaatst door een minderjarige, kan door de Ondernemer geweigerd worden.
 • 7.- Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Ons aanbod

 • 1.- We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we de Consument verkopen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de Consument een goede beoordeling te laten maken. De gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen.
 • 2.- Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.
 • 3.- De gebruikte foto’s hebben een informerend, decoratief karakter en schetsen een mogelijke sfeer waarin het product kan gebruikt worden.
 • 4.- De Ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
 • 5.- Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

 • 1.- De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • 2.- Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 • 3.- Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – De bestelprocedure

 • 1.- In dit artikel geven we de stappen in het bestelproces om een product aan te kopen.
  • Voeg het product toe aan je winkelmandje.
  • Geef je contact- en facturatiegegevens in.
  • Kies je wijze van levering: opsturen naar een bepaald adres OF thuislevering in de omschreven gemeenten OF afhalen in onze winkel.
  • Je krijgt een overzichtspagina. Hier aanvaard je onze Algemene Voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “Bestellen met betalingsverplichting”.
  • Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.
 • 2.- Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben.
 • 3.- Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Artikel 7 – De prijs

 • 1.- Alle prijzen op de website zijn steeds in Euro.
 • 2.- Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 • 3.- Onze prijzen zijn inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te betalen taksen en belastingen. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.
 • 4.- Indien leveringskosten worden aangerekend, worden deze steeds apart vermeld.
 • 5.- De aangegeven prijs slaat enkel op het aangeboden product, zoals ook woordelijk omschreven staat.

Artikel 8 – De betaling

 • 1.- Wij aanvaarden enkel betalingen via de modaliteiten aangeboden op onze website.
 • 2.- Betalingen worden ontvangen door Mollie.
 • 3.- Wij aanvaarden Bancontact, Visa, MasterCard, Maestro.
 • 4.- Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 • 1.- Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.
 • 2.- Wij garanderen je dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 • 3.- Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
 • 4.- Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
 • 5.- Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 10 – Levering en Uitvoering

 • 1.- De producten worden, na ontvangst van betaling, verpakt en verzonden via Bpost.
 • 2.- Bij het verzenden zal de Ondernemer de dienst Track & Trace gebruiken om het pakket te volgen.
 • 3.- De verzendkost bedraagt steeds €6 voor bestellingen tot en met €49,99. Bij bestellingen vanaf €50 worden de verzendkosten door de Ondernemer betaald.
 • 4.- Alle goederen worden geleverd op het door de Consument bij zijn bestelling opgegeven adres.
 • 5.- Leveringen kunnen enkel in België plaatsvinden.
 • 6.- De Consument heeft 4 mogelijkheden om zijn bestelling te ontvangen, dewelke (1) levering aan het opgegeven adres via de postdiensten, (2) levering aan huis indien het opgegeven adres zich in de gemeente Koksijde-De Panne-Veurne-Nieuwpoort bevindt, (3) afhaling in onze fysieke winkel of (4) afhaling in onze afhaalbrievenbus.
 • 7.- Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 3 à 6 werkdagen. De Ondernemer informeert de Consument over de leveringstermijn in de bestellingsbevestiging.
 • 8.- Als de Ondernemer niet tijdig kan leveren:
  • wordt de Consument hiervan op de hoogte gebracht voor het verstrijken van de voorziene levertermijn.
  • doet de Ondernemer een voorstel van een nieuwe levertermijn, maar is de Consument niet verplicht hier op in te gaan.
  • heeft de Consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
  • Ook ingeval de Ondernemer de Consument niet tijdig op de hoogte brengt, kan de Consument kosteloos afzien van zijn bestelling.
  • De Consument heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de levering van de Ondernemer later is dan 30 dagen na overeenkomst, ook al heeft de Ondernemer de Consument tijdig geïnformeerd over deze levertermijn.
  • In alle gevallen van ontbinding betaalt de Ondernemer uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding het reeds betaalde bedrag terug.
 • 9.- Verzendingen van de Ondernemer naar de Consument gebeuren steeds op risico van de Ondernemer. De Consument hoeft zich dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als de Consument goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat hij ze liever niet wil houden, is de Consument verantwoordelijk voor het transport en komt het bijhorend risico hem toe.
 • 10.- Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 2 maanden melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 dagen na melding. Je moet hiervoor het bijgeleverde formulier voor herroeping gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen op het e-mailadres webshop@studiowuestenbergs.be .
 • 11.- De Ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 11 – Herroepingsrecht

 • 1.- De Consument heeft het recht om te beslissen dat hij de goederen die hij bestelde niet wilt houden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na het ontvangen van de bestelling door de Consument of zijn op voorhand kenbaar gemaakte vertegenwoordiger. Deze bedenktermijn bedraagt 30 dagen. Indien de 30ste dag een zon- of feestdag is, eindigt het herroepingsrecht op het einde van de volgende werkdag.
 • 2.- Om het herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan de Consument het formulier voor herroeping invullen en dit opsturen naar webshop@studiowuestenbergs.be . De Ondernemer zal per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.
 • 3.- Je kan de bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen via de post of een koerier.
 • 4.- De kosten van het terugzenden worden door de Ondernemer vergoed. Houd daarom je verzendbewijs goed bij en mail het door naar webshop@studiowuestenbergs.be .
 • 5.- Binnen de 14 dagen na ontvangst van je retourzending betalen wij je de volledige aankoopprijs (prijs teruggezonden producten + originele verzendingskost heenzending + retourzending) ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
 • 6.- Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.
 • 7.- Als de Consument de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag hij deze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Vandaar raden wij aan om tijdens de eerste 30 dagen na de levering zorgvuldig om te gaan met de bestelling en de originele verpakking ervan. Als de Consument de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren met alle geleverde toebehoren, gebruiksaanwijzingen, factuur of aankoopbewijs en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 • 8.- Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn.
 • 9.- Om het volledige aankoopbedrag terug te krijgen is het dus belangrijk om je product in de originele staat en onbeschadigd terug te sturen. Dus bekijk het product gerust zoals je in de winkel zou doen.
 • 10.- Heb je de originele verpakking niet meer in huis? Geen probleem, we bekijken de staat van je teruggestuurde product en bepalen aan de hand daarvan wat de waardevermindering is.

Artikel 12 – Uitzonderingen op het herroepingsrecht

 • 1.- Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de Ondernemer alleen worden uitgesloten indien de Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • 2.- Uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn slechts mogelijk voor producten:
  • die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn
  • die snel kunnen bederven of verouderen
  • die verzegeld zijn om gezondheids- of hygiëneredenen als de Consument ze na levering heeft ontzegeld
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines

Artikel 13 - Overmacht

 • 1.- In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 • 2.- Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

 • 1.- Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 • 2.- Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 15 – Klachtenregeling en Geschillen

 • 1.- Wij hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Indien de Consument echter toch een klacht heeft over onze diensten, kan hij ons contacteren via webshop@studiowuestenbergs.be.
 • 2.- Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Consument de gebreken heeft vastgesteld.
 • 3.- Een klacht schort de verplichtingen van de Ondernemer niet op, tenzij de Ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 • 4.- Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • 5.- Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Ondernemer, zal de Ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 • 6.- Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst op webshop@studiowuestenbergs.be , dan kan je als consument terecht bij Safeshops.be. Safeshops.be zal bemiddelen tussen jou als Consument en ons, indien je klacht aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klachtenformulier op

  https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.

 • 7.- Op alle overeenkomsten die de Ondernemer afsluit met haar Consumenten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 • 8.- De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 • 9.- Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link:

  http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

 • 10.- Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de Consument bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

 

Studio Wuestenbergs

Als lid van SafeShops streven wij ernaar om onze website te voldoen aan de gedragscode zoals uitgevaardigd door SafeShops.